Obchodní podmínky

Skupinové jazykové kurzy pro veřejnost

Platné od 1.10.2022

Bc. Maria Hetfleiš, se sídlem se sídlem Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 88719766, neplátce DPH

(dále jako „dodavatel“)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

(Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako „smluvní strany“.)

1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 88719766 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky (dále jen „smluvní vztah“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) za účelem realizace jazykové výuky (dále jen „kurz“). 
  2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky či smlouvy o poskytování služeb.
  3. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, a že s nimi souhlasí.
  4. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky, kterou se rozumí elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen „objednávka“) dostupný na webových stránkách www.quatschplatz.cz.
  5. Dodavatel je povinen závazně potvrdit objednávku neprodleně po jejím obdržení. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. 
  6. Za potvrzení objednávky se považuje odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.  
  7. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

2. Předmět plnění

  1. Předmětem plnění je skupinová výuka německého jazyka pro veřejnost, kterou dodavatel vypsal na svých webových stránkách nebo se na ni dohodl společně s objednateli na základě jejich poptávky. 
  2. Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedena, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.quatschplatz.cz

3. Všeobecná ujednání

  1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny a kvality plnění. Další povinnosti lektora a objednatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
  2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit ujednanou cenu.

4. Cena kurzu a platební podmínky

  1. Ceny platné v okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušné sekci na webových stránkách www.quatschplatz.cz jsou součástí smlouvy.
  2. Cena zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky).
  3. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
  4. Cena za kurz je splatná předem, do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky dodavatelem a jeho výzvě k zaplacení kurzu, a to formou bankovního převodu na č.ú.: 249330240/0600
  5. Jako datum zaplacení se považuje datum připsání platby na účet. Po připsání částky je kupujícímu zaslána faktura.
  6. Pokud platba celé částky za kurz nedorazí včas (viz 4.4.), ztrácí objednatel/ka nárok na účast v kurzu. 
  7. Cena za službu obsahuje realizaci výuky, přípravu lektora na výuku, dopravu lektora do místa výuky, testování znalostí a organizační podporu kurzu.

5. Podmínky výuky kurzů

  1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak, trvá kurz 17 nebo 18 týdnů, přičemž délka výukového bloku je 90 minut (tj. 2 x 45 minut). 
  2. Výuka probíhá v učebně na adrese Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo v místě ujednaném mezi objednatelem a dodavatelem.
  3. Zařazení objednatele kurzu do konkrétní jazykové úrovně provádí dodavatel na základě úvodního pohovoru s objednatelem a po domluvě s ním.
  4.  Kurz je vázán na osobu objednatele, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy jsou na jinou osobu nepřenositelná.
  5. Minimální počet účastníků skupinového kurzu je stanoven na 3. Maximální počet účastníků kurzu je stanoven na 6.
  6. Minimální věk pro účast na vypsaných kurzech dodavatelem je 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež, na které se vzájemně objednatel s dodavatelem dohodli).
  7. V době státních svátků výuka neprobíhá, pakliže se obě smluvní strany nedohodnou jinak.  Pokud výuka ve státní svátek neproběhne, prodlouží se kurz odpovídajícím způsobem tak, aby objednatel obdržel plný počet zaplacených lekcí. Rovněž je možné se dohodnout na náhradě neproběhlé lekce v jiný den, pakliže to vyhovuje všem účastníkům daného kurzu. 
  8. V případě mimořádných situací (COVID-19, atd.) může výuka probíhat ve stanovených dnech a časech formou online výuky. Dodavatel se zavazuje poskytnout výuku formou elektronických prostředků na dálku. Objednatel se v takovém případě zavazuje poskytnou dodavateli nezbytnou součinnost.

6. Reklamace 

  1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na webových stránkách www.quatschplatz.cz.
  2. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení klienta (objednatele), kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nemusí dodavatel reklamaci posuzovat.
  3. Dodavatel obdržení reklamace v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
  4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální/skupinovou výuku či uložení částky za kurz do dalšího semestru, případně vrácení částky za kurz objednateli.
  5. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu rozhodne dodavatel nejpozději do 2 týdnů od dne doručení reklamace.
  6. V případě, že je reklamace oprávněná, vrátí dodavatel objednateli částku za nerealizované hodiny. 
  7. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
  8. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele, bude-li o této skutečnosti objednatel vyrozuměn nejpozději 24 hod. před jejím konáním.
  9. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.
  10. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
  11. Objednateli nevzniká nárok na vrácení částky za kurz při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

7. Odstoupení od smlouvy

  1. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictví emailu či webového formuláře na webových stránkách https://quatschplatz.cz) má objednatel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy dodavatel obdržel částku za kurz od objednatele na příslušný účet) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  2. Pro případ odstoupení od smlouvy se na internetových stránkách nachází formulář pro odstoupení od smlouvy: https://quatschplatz.cz/skupinove-kurzy/
  3. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu nebo částečně poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.
  4. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v provozovně dodavatele.
  5. Pokud objednatel kurzu nemůže kurz ze zdravotních důvodů dále navštěvovat a prokáže to potvrzením od lékaře, bude mu/jí vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během prvních čtyř (4) týdnů kurzu.
  6. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři pobočky, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdí její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení
  7.  Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení částky za kurz v plném rozsahu nedochozených lekcí.
  8. Pokud se kurz kvůli malému počtu objednatelů/ek nemůže konat a dotyčný/á nepřistoupí na žádnou alternativu, bude mu/jí vrácena celá částka za kurz.

8. Osobní údaje objednatele

  1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednatele, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
  2. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování objednatelů dodavatele na dobu neurčitou.
  4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení 

  1.  Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 
  2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
  3. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spory plynoucí z této smlouvy vyřešily dohodou. 
  4. Objednatel má v rámci mimosoudního řešení sporu ve smyslu zákona 378/2015 Sb. (§14) právo obrátit se na Českou obchodní inspekci. Podrobný postup nalezne na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.9.2022.

V Praze dne 25.7.2022